Privatumo politika


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB „Investara” elektroninės parduotuvės www.localocean.lt (toliau – LOCAL OCEAN) ir  LOCAL OCEAN kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, UAB „Investara“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
1.3. Naudodamiesi elektronine parduotuve sutinkate, kad LOCAL OCEAN juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.
1.4. LOCAL OCEAN vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y., tik tais atvejais, kai:
1.4.3.1. Jūs duodate sutikimą;
1.4.3.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;
1.4.3.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia LOCAL OCEAN arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni.
1.4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
1.4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
1.4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
1.4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.5. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:
1.5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;
1.5.3. juridiniai asmenys;
1.5.4.visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. LOCAL OCEAN gerbia kiekvieno iš Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės užsakymo formoje nurodyta informacija), duomenys apie prekių užsakymą renkami ir tvarkomi tam, kad:
2.1.1. būtų apdoroti Jūsų prekių užsakymai;
2.1.2. būtų išrašyti finansiniai dokumentai;
2.1.3. būtų išspręstos problemos, susijusios su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.1.4. būtų įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai;
2.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.2. Pildant užsakymo formą elektroninėje parduotuvėje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
2.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis LOCAL OCEAN įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.4. Jūsų asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, Jūsų asmens duomenys sunaikinami Bendrovės įgalioto darbuotojo.
2.5. LOCAL OCEAN statistiniais tikslais gali naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. Slapukų failai

3.1. Internetinė svetainė www.localocean.lt naudoja slapukus ir technologijas, leidžiančias pritaikyti LOCAL OCEAN svetainės turinį Jūsų poreikiams ir patogumui.
3.2. Siekiant užtikrinti tinkamą portalo www.localocean.lt paslaugų funkcionavimą, yra naudojami vadinamieji slapukai – maži failai, įrašomi naudotojo kompiuterio diske. Jie leidžia atpažinti naudotoją pakartotinio užsakymo metu, o taip pat kaupia informaciją apie jo naudojimosi svetaine būdą, t. y., kokias paslaugų tarnybas aplankė, kokią medžiagą peržiūrinėjo, kokiu būdu ją pasiekė. Šios informacijos rinkimas suteikia LOCAL OCEAN galimybę geriau pritaikyti svetainę mūsų naudotojams. Slapukų failai leidžia mums pažinti naudotojo preferencijas, o ne nustatyti, kas jis yra.
3.3. Jūs galite bet kuriuo metu savo internetinės naršyklės parinktyse išjungti slapukų aptarnavimą, pakeisdamas apsaugos lygį iki visiško slapukų blokavimo.
3.4. Duomenis, gautus portale www.localocean.lt slapukų failais, naudojame:
3.4.1. naudotojo užsakymui aptarnauti – jie leidžia teisingai atpažinti naudotoją
3.4.2. internetinėms apklausoms atlikti – jie padeda įsiminti jau pateiktus atsakymus;
3.4.3. tikslams, susijusiems su reklamos demonstravimu portale.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1. Jūsų asmens duomenis turi teisę tvarkyti LOCAL OCEAN duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas bei kurjerių bendrovės – tiek, kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. LOCAL OCEAN turi teisę perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5. Asmens duomenų teisingumas

5.1. Jūs turite pareigą užsakymo formoje nurodyti tik teisingus asmens duomenis. LOCAL OCEAN nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų asmens duomenų.

6. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

6.1. Pateikę LOCAL OCEAN asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtinę savo asmens tapatybę teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, turite teisę:
6.1.1. reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;
6.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
6.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
6.1.4. susipažinti su LOCAL OCEAN tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
6.2. LOCAL OCEAN, gavus Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą.

7. Privatumo politikos keitimas

7.1. LOCAL OCEAN turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdama elektroninėje parduotuvėje.
7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.